Ochrana osobných údajov

 

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu všetky procesy spracúvania osobných údajov priebežne analyzujeme a zabezpečujeme ich súlad s nariadením GDPR - nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), ktoré je záväzné pre všetky členské štáty Európskej únie, ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

 

Touto cestou Vás informujeme o spôsobe a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov, ako aj o Vašich právach, ktoré sú s tým spojené.

 

1. Aké sú naše kontaktné údaje?

 

Dôvera zákazníkov je pre nás podstatná. Z tohto dôvodu, ak by ste mali otázky ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, sme Vám plne k dispozícii.

 

Pre uplatnenie všetkých a akýchkoľvek Vašich práv týkajúcich sa ochrany osobných údajov, si Vám dovoľujeme poskytnúť naše kontaktné údaje:

 

Mariana Mikulášová FOTODAR s.r.o.

 

s miestom podnikania Gaštanová 511/2, Lipt.Mikuláš 03104

IČO 50302655, DIČ 2120272187

 

zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Liptovský Mikuláš, číslo živnostenského registra: registácia: OU-LM č.živ.registra 540-19800

 

Ak máte otázku, na ktorú v týchto podmienkach o ochrane osobných údajov nenájdete odpoveď, alebo ak si želáte podrobnejšie informácie k niektorému z týchto bodov, alebo máte záujem uplatniť akékoľvek Vaše právo na ochranu osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať:

 

A. pre poštovú komunikáciu použite prosím nasledovné kontaktné údaje:

 

Mariana Mikulášová, Gaštanová 511/2 Lipt.Mikuláš, 03104

 

B. pre elektronickú komunikáciu použite prosím nasledovné kontaktné údaje:

 

e-mailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

C. pre telefonickú komunikáciu, použite prosím nasledovné kontaktné údaje:

telefónny kontakt: 00421948451570

 

Ďalšie informácie sú zverejnené na webovej stránke: www.fotodar.eu

 

2. Kto zodpovedá za plnenie povinností?

 

Vzhľadom na skutočnosť, že nám predmetná povinnosť nevyplýva z právnej úpravy, nemáme určenú žiadnu zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov, pričom všetky a akékoľvek povinnosti a záväzky si v tejto sfére plníme sami s najvyššou odbornou starostlivosťou, na ktorú sa môžete spoľahnúť.

 

3. Aký je rozsah, účel a právny základ spracúvania osobných údajov?

 

Osobné údaje spracúvame iba v nevyhnutnom rozsahu (najmä v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny kontakt, e-mailový kontakt), pričom nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov (tzv. citlivé osobné údaje).

Osobné údaje našich zákazníkov spracúvame na rôzne účely týkajúce sa predaja tovaru a poskytovania služieb v oblasti predmetu nášho podnikania, avšak iba v minimálnom rozsahu tak, aby bola dodržaná zásada minimalizácie účelu spracúvania osobných údajov ustanovená v GDPR, podľa ktorej prevádzkovateľ môže osobné údaje získavať iba na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely.

 

Osobné údaje našich zákazníkov spracúvame zákonným spôsobom, a to iba v medziach právnych základov, ktoré sú ustanovené v článku 6 ods. 1 GDPR (zjednodušene povedané spracúvať Vaše osobné údaje môžeme iba vtedy, ak ide o jeden z týchto dôvodov1). V tomto prípade zdôrazňujeme, že medzi predmetné právne základy, na základe ktorých je možné spracúvať Vaše osobné údaje, sa zaraďuje aj danie súhlasu Vašej osoby so spracúvaním osobných údajov, avšak iba v prípade, ak neexistuje iný právny základ (t.j. ak je dôvodom pre spracúvanie osobných údajov plnenie zmluvy, a teda, Vaše osobné údaje je nevyhnutné spracúvať preto, aby sme Vám mohli riadne dodať tovar alebo poskytnúť službu (napr. zaslať Vám potvrdenie objednávky na Váš e-mail, priradiť Vašu platbu k objednávke, zaslať Vám tovar na Vami uvedenú adresu), nevyžaduje sa pre tento prípad ešte aj Váš osobitný súhlas so spracúvaním osobných údajov).

 

 

Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že ako prevádzkovateľ spracúvame iba a výlučne Vaše nasledovné osobné údaje, a to na tieto účely a na základe týchto právnych základov:

 

   Registrácia na webovej stránke

 

 

Zoznam

 

Účel

Právny základ

Prihlasovacie

 

Registrácia dotknutej osoby a

Článok 6 ods.písm.1

meno

 

vytvorenie vlastného konta na

a)

Meno

 

stránke www.fotodar.eu

GDPR:

 

 

 

 

 

 

 

 

Priezvisko

 

zaradenie do databázy

dotknutá osoba

 

 

prevádzkovateľa.

vyjadrila súhlas so

Adresa ( ulica,

 

Naše služby môžete bez problémov

 

spracúvaním svojich

mesto, poštové

 

využívať aj bez registrovania sa na

 

osobných údajov na

smerovacie

 

stránke.

jeden alebo viaceré

číslo, štát)

 

 

 

 

 

 

konkrétne účely

Telefónne číslo

 

 

 

 

 

 

 

E-mailová

 

 

 

 

 

 

 

adresa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje iba, ak:

 

                     dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;

 

                     spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;

                     spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;

 

                     spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;

                     spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

 

                     spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

 

b.  Dodanie tovaru

 

Zoznam

Účel

Právny základ

Meno

uzavretia zmluvy,

Článok 6 ods.1 písm.b)

Priezvisko

možnosť spracovania

GDPR:

Adresa (ulica,

objednávky a riadneho

Spracúvanie je nevyhnutné na

mesto, poštové

doručenia objednaného plnenia

plnenie zmluvy, ktorej

smerovacie

(tovaru) klientovi, vystavenie

zmluvnou stranou je dotknutá

číslo, štát)

faktúry, ako aj možnosť

osoba, alebo aby sa na

 

 

 

 

Telefónny

realizovania úhrady ceny za

základe žiadosti dotknutej

kontakt

plnenie a jej spárovanie s

osoby vykonali opatrenia

E-mailový

objednávkou

pred uzatvorením zmluvy

kontakt

 

 

Vaše bankové

 

 

údaje (banka,

 

 

číslo účtu,

 

 

IBAN)

 

 

IČO

 

 

DIČ

 

 

IČ DPH

 

 

 

 

 

 

 

   Priamy marketig – existujúci zákazníci

 

Zoznam

Účel

Právny základ

Meno

ponuka vlastných

Článok 6 ods.1 písm. f)

Priezvisko

podobných tovarov a

GDPR:

E-mailová

služieb prostredníctvom

spracúvanie je nevyhnutné na účely

adresa

elektronickej pošty

záujmov,  ktoré sleduje

 

osobám, ktorých osobné

prevádzkovateľ alebo tretia, s

 

údaje prevádzkovateľ

výnimkou prípadov, keď nad takýmito

 

získal v súvislosti s

záujmami prevažujú záujmy alebo

 

predajom tovaru alebo

základné práva a slobody dotknutej

 

služieb

osoby, ktoré si vyžadujú ochranu

 

 

osobných údajov, najmä ak je

 

 

dotknutou osobou dieťa (v zmysle

 

 

Recitálu 47 GDPR sa spracúvanie

 

 

osobných údajov na účely priameho

 

 

marketingu môže považovať za

 

 

oprávnený záujem prevádzkovateľa)

 

 

 

 

   Ponuka tovaru a služieb, marketing, súťaže a pod.

 

Zoznam

Účel

Právny základ

Meno

Ponuka tovarov a služieb prostredníctvom elektronickej pošty

Článok 6 ods.1 písm. a)

Priezvisko

používateľom registrovaným na webovej stránke, informácie

GDPR:

Adresa

o plánovaných akciách, odprezentovanie reklamných a

dotknutá osoba vyjadrila súhlas

E-mailová

marketingových aktivít, odosielanie noviniek, rád, tipov a

so spracúvaním svojich

adresa

trikov

osobných údajov na jeden alebo

 

 

viaceré konkrétne účely

 

 

 

 

 

e.      Cookies

 

Zoznam

Účel

Právny základ

 

Účel 1:

Pre účel 1:

Textový súbor, ktorý

Zapamätanie

Článok 6 ods.1 písm. f)

webová lokalita ukladá v

si  používateľských

GDPR:

počítači alebo mobilnom

nastavení, overenie

spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených

zariadení klienta pri jej

prihlásenia, integrita

záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo

prehliadaní obsahujúci

zabezpečenia webu,

tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad

údaje o aktivite používateľa

obnovenie hesla ku kontu.

takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo

na webovej stránke.

 

základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré

 

 

si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak

 

 

 

 

 

Účel 2:

 

Lepšie prispôsobenie reklám

záujmom dotknutých osôb a

funkcionalite web stránok,

vytváranie štatistík.

 

 

je dotknutou osobou dieťa (oprávneným záujmom prevádzkovateľa je záujem zachovať čo najlepšiu funkcionalitu a ochranu webovej stránky).

 

Pre účel 2:

Článok 6 ods. 1 písm. f)

GDPR:

 

dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

 

 

 

   Heuréka – „Overené zákazníkmi“

 

Zoznam

 

Účel

Právny základ

Meno

 

Zisťovanie spokojnosti

Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR:

Priezvisko

 

zákazníkov s nákupom,

spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených

E-mailová

 

vyhodnocovanie spätnej väzby,

záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana,

adresa

 

analýza trhového postavenia

s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami

 

 

tovaru poskytnuté dotknutou

prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody

Špecifikácia

 

osobou

dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných

tovaru, ktorý

 

 

údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa (oprávneným

bol zakúpený

 

 

záujmom prevádzkovateľa je záujem na zvyšovaní

 

 

 

kvality služieb pri nákupe tovaru a spokojnosti

Informácie o

 

 

zákazníkov).

spokojnosti

 

 

 

priebehu kúpy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Komu sa Vaše osobné údaje poskytujú?

 

Osobné údaje našich klientov chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou osôb, ktoré zabezpečujú vedenie účtovníctva našej spoločnosti, IT infraštruktúru, e-shop, zasielateľské služby, webové nástroje (napr. Heuréka „Overené zákazníkmi“), a z tohto dôvodu sa považujú nielen za „sprostredkovateľa“, ale aj príjemcu v zmysle GDPR. Výber našich partnerov realizujeme okrem iného aj s ohľadom na záruky ich spoľahlivosti a odbornej starostlivosti pri spracúvaní osobných údajov našich klientov, pričom tieto subjekty sú nami zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

 

5. Prenášame Vaše osobné údaje mimo Európskej únie?

 

Prevádzkovateľ si Vás dovoľuje informovať, že Vaše údaje nie sú prenášané mimo Európsku úniu do tretích krajín či medzinárodných organizácií.

 

6. Po akú dobu uchovávame Vaše osobné údaje?

 

Vaše osobné údaje uchovávame iba po dobu, po ktorú je to nevyhnutné pre účely, pre ktoré sa spracúvajú. Osobné údaje, ktoré spracúvame pre účely dodania tovaru zákazníkom na právnom základe plnenia zmluvy uchovávame po dobu desať (10) rokov. Zvyšné osobné údaje, ktoré spracúvame pre iné účely uchovávame po dobu troch (3) rokov, pokiaľ v týchto podmienkach nie je uvedené inak.

 

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov zabezpečujeme ich výmaz prípadne anonymizáciu, a to plne v súlade s GDPR.

7. Aké sú Vaše práva voči nám v oblasti ochrany osobných údajov?

 

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:

 

7.1 Právo na prístup k osobným údajom

 

Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“.

 

7.2 Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

 

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“.

 

7.3 Právo na vymazanie osobných údajov

 

Právo    požadovať    bezodkladné    vymazanie    Vašich    osobných    údajov    máte    iba    v    prípade,    ak:

 

                     osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,

 

                     odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,

 

                     namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,

 

                     osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

 

                     osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame,

 

                     osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1

GDPR.

 

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok (napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov).

 

7.4 Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

 

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali), ak:

 

                     ste napadli správnosť osobných údajov;

 

                     spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;

                     už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

 

                     namietate voči spracúvaniu.

 

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom, nielen uchovávaním.

 

7.5 Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

 

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov: a) nevyhnutné splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo b) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa. Ak sa Vaše údaje spracúvajú alebo budú spracúvať na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

 

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba, ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

7.6 Právo na prenosnosť osobných údajov

 

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi). Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“.

 

7.7 Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

 

V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“.

 

7.8 Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 

Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu nariadenia GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk.

 

8. Ste povinný nám poskytnúť Vaše osobné údaje?

 

Poskytnutie Vašich osobných údajov je v zásade dobrovoľné, avšak niektoré Vaše osobné údaje sa vyžadujú pre riadne plnenie zmluvy (t.j. pre riadne a včasné poskytnutie tovaru a služby), a preto ak k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti súvisiace s dodaním tovaru alebo služby.

9. Získavame Vaše osobné údaje aj z iných zdrojov, než od Vás?

 

Nie, všetky osobné údaje, ktoré spracúvame, pochádzajú výslovne od Vás.

 

10. Cookies

 

Aby sme čo najviac zlepšili naše služby a funkcionalitu našej webovej stránky, využívame súbory cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom počítači alebo v mobilnom zariadení a ktoré obsahujú informácie o aktivitách užívateľov webovej stránky, pričom tieto informácie sú následne sprístupnené serveru webovej stránky pri ďalšej návšteve užívateľa. Súbory cookies sú užitočné okrem iného:

 

                     k náležitej funkčnosti webovej stránky (napr. aby bolo možné dokončiť nákup tovaru),

                     pri zapamätaní si prihlasovacích údajov do Vášho konta na webovej stránke,

 

                     k zisťovaniu, ktoré webové stránky a funkcie sú Vami najpoužívanejšie, aby sme mohli prispôsobiť ponuku Vaším požiadavkám a záujmom,

 

                     zistiť, ktoré reklamy sú Vami prehliadané najčastejšie, čím sa zamedzí zobrazovanie reklám, o ktoré nemáte záujem.

 

Nami používané cookies je možné z hľadiska ich trvania rozdeliť na dva (2) typy:

 

                     krátkodobé (tzv. session ccokies), ktoré zostávajú vo Vašom prehliadači iba dovtedy, kým prehliadač zavriete,

 

                     dlhodobé (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú uložené aj po tom, čo prehliadač zavriete.

 

Dobu uloženia súborov cookies je možné si prispôsobiť podľa vlastných požiadaviek, nakoľko závisí od nastavenia samotnej cookie a Vášho prehliadača.

 

Používanie cookies môžete zakázať buď cielene pre túto webovú stránku, alebo aj pre všetky internetové stránky, a to v nastaveniach Vášho internetového prehliadača. Informácie o tomto nájdete na stránkach jednotlivých internetových prehliadačov. Po deaktivácii cookies však nebude už možné využívať niektoré funkcie, napr. automatické prihlasovanie do Vášho konta na našej webovej stránke.

 

11. Sociálna sieť Facebook

 

Naša webová stránka má integrované doplnky sociálnej siete Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland), ktoré spoznáte podľa loga Facebooku alebo tlačidiel "Like" ("Páči sa mi to") a "Share" ("Zdieľať") umiestnených na portáli. Prehľad všetkých doplnkov pre Facebook nájdete na nasledovnej stránke Facebooku: http://developers.facebook.com/docs/plugins/

 

Počas Vašej návštevy na našej webovej stránke vytvára tento doplnok priame spojenie Vášho prehliadača so serverom Facebooku, cez ktoré Facebook dostane informáciu, že niekto z Vašej IP-adresy pristupuje na náš portál. Ak ste popritom prihlásení na svojom konte na Facebooku a kliknete na tlačidlo „Like“ alebo „Share“, môžete obsah nášho portálu prepojiť so svojím profilom na Facebooku. Facebook tak môže Vašu návštevu portálu priradiť Vášmu používateľskému kontu. Podrobnejšie informácie nájdete v podmienkach spoločnosti Facebook o ochrane osobných údajov:

 

https://sk-sk.facebook.com/privacy/explanation.

 

Ak si neželáte, aby Facebook priraďoval návštevu našich stránok k Vášmu používateľskému kontu na Facebooku, odhláste sa prosím z Vášho používateľského účtu na Facebooku.

 

12. Aké základné technické a organizačné opatrenia sme prijali na ochranu Vašich údajov?

 

Za účelom čo najvyššej ochrany Vašich osobných údajov sme do procesov spracúvania osobných údajov implementovali nasledovné zabezpečenia a prijali tieto technické a organizačné opatrenia:

                     Máme vypracovanú internú dokumentáciu týkajúcu sa spracúvania osobných údajov a ich ochrany, pričom táto je plne súladná s GDPR a Zákonom,

 

                     Všetky osoby, ktoré majú na základe nášho poverenia prístup k Vašim osobným údajom, sme poučili a tieto osoby spracúvajú Vaše osobné údaje na základe našich pokynov, ktoré sú v súlade s GDPR,

 

                     Pravidelne preškoľujeme osoby, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje na základe nášho poverenia,

 

                     Realizujeme pravidelný monitoring právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov,

 

                     Výber našich partnerov realizujeme okrem iného aj s ohľadom na záruky ich spoľahlivosti a odbornej starostlivosti pri spracúvaní osobných údajov našich klientov, pričom tieto subjekty sú nami zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR,

 

                     Vaše osobné údaje sa spracúvajú v osobných počítačoch a notebookoch, ktoré sa nachádzajú v uzamykateľných priestoroch, pričom prístup tretích osôb je do týchto priestorov obmedzený.

 

                     Vstup do operačného systému jednotlivých osobných počítačov a notebookov je obmedzený a podmienený zadaním osobitného jedinečného hesla. Pri odchode z pracoviska každá osoba zabezpečí odhlásenie z operačného systému príslušného osobného počítača a notebooku a pri odchode tento zároveň aj vypne a uzamkne vstupné dvere do priestorov.

 

                     Využívame cloudové softvérové riešenie „cloud computing“, pričom dáta sa ukladajú na softvér, ktorý sa nachádza v dátovom centre v Českej republike, ktoré je prevádzkované súkromným prevádzkovateľom cloudových služieb, pričom s týmto poskytovateľom je uzavretá zmluva, v rámci ktorej sú upravené základné práva a povinnosti poskytovateľa. Pred uzavretím zmluvy boli overené skúsenosti, povesť, špecializácia a sídlo poskytovateľa, solventnosť, spoľahlivosť, vlastníctvo a kapitálová primeranosť poskytovateľa, potenciálny konflikt záujmov, riziko zneužitia uchovávaných informácií, presné miesto, kde sa nachádzajú servery, fyzická a elektronická bezpečnosť serverov a dátového centra.

 

                     Všetky stránky a aplikácie, na ktorých sa uchovávajú Vaše osobné údaje, sú chránené heslom a šifrovaním.

 

                     Osobné počítače a notebooky, v ktorých sa nachádzajú elektronické dáta informačného systému sú vybavené výlučne legálnymi a schválenými softvérmi, najmä príslušným softvérom ESET a Microsoft ESSENCIAL SECURITY, ktorý zabezpečuje ochranu pred vírusmi a spyware, resp. inými prípadnými útokmi počítačových hackerov. Rozsah prístupu a spôsob prideľovania hesiel, pravidelných zmien a aktualizácií hesiel upravuje interná smernica. Najdôležitejšie dokumenty, resp. súbory, ktoré sa nachádzajú v informačných systémoch sú taktiež zaheslované heslom, ktoré vytvoril a ktorým disponuje len autor dokumentu, prípadne iné oprávnené osoby, najmä osoby, ktorým je dokument určený.

 

                     Likvidáciu dokumentov v tlačenej forme zabezpečujeme pomocou zariadenia na skartovanie listín takým spôsobom, že zlikvidované dokumenty a zložky nie je možné zrekonštruovať na opätovné použitie akýmkoľvek spôsobom, a to v pravidelných intervaloch,

 

                     Likvidáciu elektronických dokumentov a dát zabezpečujeme takým spôsobom, že uvedené dokumenty a dáta sa trvalo a nenávratne odstránia z hard disku serverového počítača.

 

13. Realizujeme automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

 

Nevydávame žiadne rozhodnutia, ktoré by boli založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania a ktoré by malo právne účinky, ktoré by sa Vás týkali alebo by Vás podobne významne ovplyvňovali.

 

14. Aké sú ďalšie súvisiace informácie?

 

Tieto podmienky o ochrane osobných údajov sa môžu príležitostne zmeniť, Vaše práva, ktoré zaručujú tieto podmienky, však nebudeme bez Vášho výslovného súhlasu obmedzovať. Všetky zmeny podmienok o ochrane osobných údajov budú zverejnené na tejto stránke. O prípadných významných zmenách podmienkach o ochrane osobných údajov budú používatelia vopred informovaní (týka sa aj informovania prostredníctvom e-mailu v obzvlášť závažných prípadoch).

 

Tieto podmienky sú platné od 25.05.2018.